مواد

Oct 15, 2019 · مواد. Aug 07, 2014 · مهندس مواد معمولا در مکان های خاصی که موادی اعم از فلزات، پوشش ها و یا مواد شیمیایی وجود دارد، کار می کند

2023-02-02
    لولو و مرجان
  1. e
  2. 41
  3. [ م َ وادد ] (ع اِ) ج ِ ماده
  4. 148,000 تومان