انستقرام هيبه ورزه واستقامه وحسن خ ل ق

)،. هبه به چه معنا است؟

2023-02-01
    و ما في عسكر
  1. ظاهرا نافذ است
  2. سؤال4510
  3. هشام مهران
  4. بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم